Komunikacija u palijativnoj skrbi

Komunikacija je jedan od najvažnijih preduvjeta za kvalitetnu palijativnu skrb

Dobra komunikacija:

  • poboljšava skrb za pacijentačin
  • i bolesnika zadovoljnijim sa zdravstvenom skrbi
  • može djelovati kao terapija
  • stvara pozitivnu i bolju radnu atmosferu među pružateljima skrbi

Komunikacija je važna između:

  • Bolesnika i zdravstvenih radnika (i ostali uključeni u skrb)
  • Obitelji i zdravstvenih radnika (i ostali)
  • Bolesnika i članova obitelji
  • Zdravstvenih radnika i drugih službi uključenih u skrb
Promjena veličine fonta